Objectius

La missió de Ben Fet! Qualitat d’aquí és relacionar el producte català de qualsevol àmbit productiu amb la feina ben feta. Volem que arreu, quan vegin un producte o servei amb la nostra marca, l’associïn amb la qualitat i l’excel·lència de manera automàtica. Aconseguir-ho és el que dóna sentit a la nostra actuació.

L’objectiu de Ben fet!, però, no és la de certificar les empreses que en la seva estratègia empresarial aporten per generar riquesa al territori al qual pertanyen, sinó la de fer campanyes de forma continuada per responsabilitzar el consumidor de la importància de la seva compra. Per a nosaltres és fonamental que el consumidor entengui que quan compra decideix el país que vol. Que la seva compra incideix de forma directa en l’economia del lloc on viu. La compra compromesa ens permet garantir el retorn al consumidor en forma de llocs de treball, productes de qualitat i empreses que reinverteixen en el territori.

La marca Ben fet! Qualitat d’aquí inclou tota la cadena de valor del producte: des de les empreses fins als consumidors. Les empreses ofereixen quantitat, qualitat i diversitat. Els distribuïdors són implicats, s’han sumat al projecte i en són prescriptors. Finalment, satisfent l’exigència dels consumidors, s’aconsegueix que siguin compromesos i fidels.

BenFet_iconaObjectius1

Objectius empresarials

Resumim els objectius empresarials del projecte en cinc punts:

  • Augmentar el consum intern del producte fet a Catalunya, especialment mitjançant la sensibilització dels consumidors.
  • Col·laborar en fer més grans les empreses catalanes perquè generin més llocs de treball i d’unes condicions millors.
  • Difondre al món la qualitat i els valors de l’empresa catalana i dels seus productes i serveis.
  • Potenciar l’expansió internacional dels productes fets a Catalunya, fent que guanyin imatge i presència.
  • Reforçar la col·laboració entre les empreses acreditades.

 

BenFet_iconaObjectius2

Objectius socials

Els objectius socials que té el projecte són:

  • Vetllar perquè les empreses catalanes inverteixin en el territori del qual formen part.
  • Vetllar perquè les empreses catalanes tinguin un compromís social, econòmic, cultural i medi ambiental que porti sostenibilitat i equilibri territorial.
  • Vetllar perquè els llocs de treball que es creïn siguin de qualitat i contribueixin a la generació d’ocupació de la gent del territori.